cz flag en flag

Soutěž o DCC digitální centrálu ovládanou Android aplikací

V rámci průzkumu mezi modeláři, jaké řízení používají na svém kolejišti jsem se rozhodl vyhlásit soutěž. Do soutěže se můžete zapojit tím, že vyplníte dotazník níže.

Soutěž byla vyhlášena a výherce byl kontaktován emailem

Soutěžní dotazník k vyplnění

https://goo.gl/forms/PpHBYOqfLUbPpj1z2

Dotazník je možné vyplnit i bez zapojení se do soutěže a nemusíte nechávat žádné údaje o sobě. 

Výhra

Předmětem výhry je jeden kus DCC digitální centrály vyvíjené na platformě Kinetis. Více o centrále naleznete zde: https://www.zavavov.cz/cz/tcs/

Podmínky soutěže

 

 1. Úvodní ustanovení
  Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě bude probíhat soutěž provozovaná na webu Pořadatele.Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webu Pořadatele.
 2. Definice použitých pojmů
  Pořadatelem je osoba Vilém Závodný, nar. 24.5.1990.Web pořadatele je https://www.zavavov.cz.Soutěžícím je osoba, která řádně vyplní dotazník na adrese https://goo.gl/forms/PpHBYOqfLUbPpj1z2 a zapíše se v dotazníku, že chce být zařazen do slosování.
 3. Principy soutěže
  Každý, kdo řádně vyplní dotazník uvedený na adrese výše a uvede správně svoji e-mailovou adresu v poli SOUTĚŽ, bude zařazen do slosování o jeden kus DCC digitální centrály pro řízení modelového kolejiště pomocí Android aplikace. Tato centrála je prezentované zde: https://www.zavavov.cz/cz/tcs/.
  Slosování proběhne začátkem roku 2017. Přesné datum bude uveřejněno na této webové stránce a výherce bude kontaktován zadaným e-mailem.
 4. Obecná pravidla
  Soutěžící se do Soutěže zapojí zadáním e-mailové adresy do dotazníku na adrese https://goo.gl/forms/PpHBYOqfLUbPpj1z2.Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.Výhry jsou Soutěžícím distribuovány prostřednictvím České pošty, s.p. do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání. Pořadatel nenese odpovědnost za nevyzvednutí výhry v termínu stanoveném Českou poštou. Soutěžící nemá nárok na opětovné zaslání výhry na náklady Pořadatele. Výhru je možné vyzvednout i osobně a to po předchozí domluvě.Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 5. Práva a povinnosti soutěžícího
  Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání výhry.Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.
 6. Práva a povinnosti pořadatele
  Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
 7. Osobní údaje
  Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě.Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech a Facebooku Pořadatele. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních sdělení Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.
 8. Závěrečná ustanovení
  Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel zapojením do soutěže potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém Serveru.Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.9.2016.
 9. Dodatek ze dne 3.8.2017
  Slosování soutěže se posouvá na letní prázdniny 2017. Přesné datum zde bude upřesněno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verified by ExactMetrics